�erez Politikas?

Bu Çerez Politikas? (k?saca “Politika” olarak an?lacakt?r); BEL-PA  A.?.  (“iftarver.com ve            bel-pa.com.tr”) taraf?ndan yürütülen internet sitelerini kapsamakta olup, çerez kullan?m?na ili?kin aç?klamalar içermektedir. Sitemizi kullanarak çerezlerin i?bu Politika’da belirtilen ?ekilde kullan?lmalar?n? onaylam?? olursunuz.

Çerez nedir? Çerezler, bir ?nternet sitesi ziyaret edildi?inde ziyaretçinin cihaz?nda (örne?in bilgisayar veya telefon) depolanan ve isim-de?er format?nda veri bar?nd?rabilen küçük metin dosyalar?d?r. Söz konusu metin dosyalar? bunlara eri?im sa?layabilen taray?c? ve sunucular taraf?ndan anlamland?r?labilmekte ve ?nternet sitesine ziyaretin gerçekle?tirildi?i cihaz ve dolay?s?yla ilgili kullan?c? hakk?nda çe?itli bilgiler elde edilebilmektedir. Günümüzde neredeyse her sitede çerez kullan?m? söz konusudur.

 

Çerezleri Kim, Nas?l Gönderir? Çerezler, *.  (“iftarver.com ve bel-pa.com.tr”)  taraf?ndan ve/veya, *E?er ziyaret edilen sayfada video veya foto?raf gibi baz? içerikleri sa?lamakta ise, üçüncü ki?iler taraf?ndan ve gezintiniz s?ras?nda cihaz?n?zda bulunan taray?c? (Google Chrome, Safari vb. gibi) ile yukar?da ifade edilen kurulu?un sunucular? aras?nda kurulan ileti?im vas?tas?yla gönderilmektedir.

 

Çerezler Ne Amaçla Kullan?lmaktad?r? Çerezler birçok farkl? hedef için kullan?lmaktad?r. Örnek vermek gerekirse, çerezlere daha çok a?a??da belirtilen amaçlarla ba?vurulmaktad?r: *?nternet sitesinin düzgün bir ?ekilde çal??mas? (Örne?in sitenin içerisindeki metin, foto?raf, ba?lant? gibi içeriklerin ilgili yerlerde bulunmas?) *Ziyaretçiler için daha ki?iselle?tirilmi? ve daha ilgi çekici bir deneyim sunulabilmesi (Örne?in tercihlerinize özel hizmetlerin sunulmas?) *?nternet sitesinin geli?tirilerek optimize edilmesi (Örne?in hata bulunan veya tercih edilmeyen sayfalar?n i?ler hale getirilmesi) ve *Ziyaretçilerin tercihlerinin hat?rlanmas? (Örne?in, ?nternet sitemize giri? yaparken girdi?iniz bilgiler, dil ve di?er tercihler)

 

Çerezlerle ?lgili Daha Detayl? Bilgiye Nereden Ula?abilirim? Çerez metinlerinin içeri?i ço?u zaman yaln?zca mühendislerin i?leyebilece?i nitelikte olup çerezler ile ilgili daha detayl? ve anla??labilir bir dil üzerinden bilgi almak isteyen ziyaretçilerimizin www.allaboutcookies.org veya www.aboutcookies.org (?ngilizce) adreslerini ziyaret etmeleri önerilir.

 

Ne Tür Çerezler Kullan?yorsunuz?

Çerez Türü

Aç?klama

Oturum Çerezleri

?nternet sitesinden ayr?lana dek cihazlar?n?zda tutulan geçici çerezleri ifade eder.

Kal?c? Çerezler

Kal?c? çerezler ise cihaz?n?z?n sabit diskinde uzun süreler kalan türde çerezler olup kullan?m süreleri birkaç günden birkaç y?la kadar de?i?iklik gösterebilmektedir.

Zorunlu Çerezler

?nternet sitesinin düzgün bir ?ekilde çal??abilmesi ve kullan?c?lar?n sitede sunulan hizmetlerden ve gezinme özelliklerinden yararlanmalar? için tutulmalar? mecburidir. Örne?in, taraf?m?zdan gönderilmemekle birlikte, sitemizde ilginizi çeken haberleri payla?abilmeniz veya ilgili platformdaki hesaplar?m?za eri?ebilmeniz için sosyal medya a?lar? taraf?ndan cihaz?n?za gönderilen sosyal medya payla??m çerezleri birer zorunlu çerezdir.

??levsel ve Analitik Çerezler

Tercihlerinizi hat?rlamak, internet sitesinin etkin ?ekilde kullan?lmas?, sitenin kullan?c? isteklerine cevap verecek ?ekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullan?l?r ve ziyaretçilerin siteyi nas?l kulland??? hakk?nda verileri içerir. Niteli?i gere?i bu türdeki çerezler ki?isel bilgilerinizi içerebilir. Örne?in sitemizde dil tercihinizi kaydeden çerezler birer i?levsel çerezdir.

 

Cihaz?n?zdan ald???m?z bilgiler nas?l kullan?l?yor?

Ayr?ca, internet sitemizde yer alan yaz?, haber ve di?er sekmelerde yer alan içerikleri ziyaretleriniz s?ras?ndaki t?klama s?kl??? ve ziyaret edilen sayfalara ili?kin kullan?m verilerini anonim hale getirmek suretiyle istatistiki amaçlarla kullan?r?z. ?nternet sitemizi kullanabilmek için çerezleri kabul etmek zorunda de?ilsiniz fakat bu durumda kullan?c? deneyiminizin kalitesi dü?ebilir. Çerezleri silebilir veya engelleyebilirsiniz fakat bu halde internet sitemiz olmas? gerekti?i gibi çal??amayabilir. Çerezler üzerinden toplad???m?z verileri kimli?inizi belirlemek amac?yla kullanmay?z. Çerezler bu Politika’da belirtilen amaçlar d???nda kullan?lmaz ve veri koruma mevzuat?na ayk?r? olarak i?lenmez.

 

Çerezleri nas?l kontrol ederim?

Cihaz?n?zda halihaz?rda mevcut olan çerezleri silebilir ve internet taray?c?n?z? çerezleri engelleyebilecek ?ekilde ayarlayabilirsiniz. Ancak uyarmak isteriz ki, taray?c?n?z? çerezleri engelleyecek ?ekilde ayarlaman?z halinde internet sitemizde yer alan baz? hizmetler gerekti?i gibi çal??mayabilir. Taray?c?n?z?n çerezler ile ilgili ayarlar? hakk?nda detayl? bilgi için:

 Chrome

 Firefox

 Safari

 Opera

 Internet Explorer

Y�kleniyor...